ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI

Önemli Duyuru:

Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması sonuçlandı. Sonuçlar için:

http://iapscsbe.maltepe.edu.tr/ulusal-ogrenci-fikir-yarismasi-sonuclari

IAPS-CSBE Network IKSV Akademi Programı 2014 – Ulusal Öğrenci Yarışması 

Yarışma Şartnamesi

“İstanbul’u Düşlemek / Imagining Istanbul” Ulusal Öğrenci Yarışması Culture and Space in Built Environment Network (CSBE Network), IAPS tarafından desteklenmektedir. IAPS-CSBE Network, 2001’den bu yana, lisans ve lisansüstü öğrencileri için “Kültür ve Tasarım Eğitim Atölyesi Dizisi”ni organize etmektedir. Bu yarışmanın organize edilmesindeki amaç; mimarlık ve kültür arasındaki etkileşim üzerine odaklanarak, mimarlık eğitiminde kültür ve mekan üzerine kavramlar ve kuramları kullanmaktır. Diğer bir amaç ise; mimari tasarım öğrencileri ile iletişimi geliştirecek, deneyim ve bilgilerin paylaşılabileceği bir platform oluşturmaktır.
 
Yarışma Türü
 
Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımına açık, tek aşamalı, ulusal bir öğrenci fikir yarışmasıdır.
Yarışmaya Katılım Koşulları
Ana tema ile ilişkili olarak, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılacak adayların 15 Eylül 2014 tarihine kadar https://docs.google.com/forms/d/1Ryp8TIKBluTj3hfyaI9Wkd-wP2LmbijyJyoULlK... adresindeki çevrimiçi formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
 
Katılım Ücreti: Katılım ücreti 40 TL’dir. Şartnameye etkinliğin web sitesinden (iapscsbe.maltepe.edu.tr, iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com) ve kolokyum.com adresinden ulaşılabilir. Ücret T.C Maltepe Üniversitesi - İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR570006400000112650090005 IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Yarışım katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Gönderilen her bir proje için 40 TL yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz/belge kimlik zarfı içinde verilebilir.
 
Yarışmanın Duyurulması
 
Yarışma iapscsbe.maltepe.edu.tr, iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com, www.arkitera.com ve kolokyum.com siteleri üzerinden duyurulmaktadır.
 
Jüri Üyeleri
 
Ali Dur, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 
Dimitra Fygka, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 
Nurbin Paker Kahvecioğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 
Hülya Turgut, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 
Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 
Yarışma Raportörleri
 
Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 
Bürkan Emre, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
 
Belis Öztürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
 
İletişim: [email protected]
 
Ödül
 
Kazananlara 2000TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü verilecektir.
 
Yarışma Takvimi
 
Yarışmanın İlanı: 25 Temmuz 2014
 
Soru – Cevap Süresi Sonu: 1 Eylül 2014
 
Cevapların Yayınlanması: 8 Eylül 2014
 
Yarışmaya Kayıt süresi sonu: 15 Eylül
 
Çalışmaların Teslimi: 31 Ekim 2014
 
Sonuçların İlanı: 7 Kasım 2014
 
Sergi: 7 Kasım – 14 Aralık 2014
 
Kültür ve Mekân Sempozyumu 4 (Kolokyum, Ödül töreni): 5 Aralık 2014
 
Soru Sorma
 
Yarışmaya ait sorular 1 Eylül 2014 tarihine kadar, e-posta yoluyla yarışma raportörlerine [email protected] adresinden iletilebilir. Cevaplar 8 Eylül 2012 tarihinden itibaren iapscsbe.maltepe.edu.tr, www.iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com, www.arkitera.com ve kolokyum.com adreslerinde duyurulacaktır.
 
Kimliklerin Gizliliği
 
Katılan tüm projeler yarışma sergisinde yer alacaktır. Bir yarışmacı, ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu kimlik zarfına koyacağı “AÇILAMAZ” notuyla belirtmelidir.
 
Konu
 
“Bir ‘Palimpsest’ KENT OLARAK İSTANBUL’DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL” ana teması çerçevesinde düzenlenen ‘İstanbul’u Düşlemek’ fikir yarışmasında, katılımcılardan İstanbul’un “geçmişi ve bugününe” dair yapacakları sorgulamalar/yeniden yorumlamalar aracılığıyla alternatif gelecek senaryoları üretmeleri ve bu senaryoları mekânsallaştırmaları beklenmektedir.
Homeros’tan Platon’a, Thomas More’dan 20. yüzyılın güçlü ütopist vizyon sahibi denemelerine kadar peşinden koşulan gelecek öngörüleri1 bir taraftan hali hazır duruma karşı eleştirel bir tavır geliştirirken, bir taraftan da bu durumdan öğrenir. Mevcut olanın sürekliliğini reddeden ve alternatif geleceklerin peşinde koşan bu öngörüler, zaman ve mekânın devingenliği içinde değişen koşullara bağlı olarak kendi manifestolarını üretmişlerdir.
 
Bugünün dünyasında ise, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, değişen gündelik yaşam pratiklerinin ve sınırları muğlaklaşan ikili karşıtlıkların –içerisi-dışarısı, kamusal-özel, oyun-gerçek, derinlik-yüzey, vb.– ve rollerin neredeyse her gün yeniden tanımladığı kentsel mekân2 için gelecek senaryoları üretmek, hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Daniel Libeskind’in belirttiği üzere “kentlerin yüzyılı olan 21. yüzyılda ve küresel bir dünyada geleceğin kentleri bir fantezi değil, bir gerçeklik olacak. Kentler daha yoğun mekânlar oldukça ve modern yaşamın karmaşıklığı onların her bir yapısını dönüştürdükçe geleceğin keşfi ve
1 Geleceğin yazılı olarak ilk projelendirilmesi olan Homeros’un Odysseia’sından bu yana her dönemin değişen şartlarına uygun olarak sayısız gelecek öngörüleri üretilmiştir. Thomas More’un Utopia’sı gibi modernizm öncesi öngörülerin yanı sıra 20. yüzyılın Archigram, Metabolistler gibi oluşumları bu üretimlere örnek olarak gösterilebilir.
2 Burada kentsel mekân kavramı geleneksel anlamıyla “kentsel açık alan, dış mekân” tanımıyla sınırlı olarak ele alınmamaktadır. Söz konusu kentsel mekân, iç ve dış mekân bağlamında tüm sınırlamaları reddederek katılımcıların yorumuna açık bırakılmıştır. Bu bağlamda kentsel mekân yarışmacının yorumu doğrultusunda; bir “sokak”, bir “meydan”, ““yeniden kullanımı öngörülen bir yapı”, vb. olabilir.
araştırması, bir lüks olmaktan çıkarak bir gereklilik haline gelecek.”
3 Bu gerekliliğin bilinciyle, devingen biçimde dönüşen kentlerle birlikte, kent kullanıcıları, gündelik hayat pratikleri ve kentsel yaşam biçimlerinin de değişimi/dönüşümü, bu yaşam biçimlerini barındıran kentsel mekânları ve bunların İstanbul’daki mekânsal karşılıklarını tartışmaya açmak yarışmanın temel beklentisidir.
 
Yarışmanın Değerlendirilmesi
 
Yarışmanın temel amacı; kentsel mekân ve kentsel yaşamın gelecek biçimlerine odaklanmaktır. Bu bağlamda katılımcıların, kentsel mekâna dair öngördükleri gelecek senaryolarını somutlaştıran, sürdürülebilir, yenilikçi ve eleştirel mesafeden bakan öneriler geliştirmeleri önemlidir. Öngörülen gelecek senaryosunun kavramsal içeriği ile senaryo doğrultusunda geliştirilen öneri arasındaki ilişki yarışmanın temel kaygısıdır.
 
Proje Alanı ve Ölçeği
 
Katılımcıların İstanbul içinde kendi belirledikleri mekân/yer/sorun alanı üzerine öneri proje geliştirmeleri ve öneri projelerinin ölçek ve program ile ilgili kararlarına bir tasarım unsuru olarak yaklaşmaları beklenmektedir. Bu anlamda, her türlü farklı ifade aracının kullanımı serbesttir.
 
İstenilenler ve Teslim Formatı
 
Proje Paftaları: En fazla 4 adet A1 (59, 4cm. X 84,1cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton veya fotoblok) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dikey şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.
 
Proje Tanımı: A4 (21cm. X 29,7cm.) boyutunda en fazla 2 sayfa olmak üzere projenin içeriğini anlatacak metin, anlatım şemalarıyla desteklenecektir.
 
CD: Tüm proje paftalarının jpg, tiff ve pdf formatları ile proje tanımının Word ve pdf formatındaki kopyaları basılmak üzere proje sahibinin ad, soyad ve kimlik kodu yazan bir CD/DVD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı”nın içerisinde teslim edilecektir.
 
Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun sağ üst köşesinde yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. Zarfın içine katılımcıların kimlik bilgileri, öğrenci belgeleri ve proje CD’si yer almalıdır.
 
*3* Daniel Libeskind, 2006. History Channel’ın açtığı “Geleceğin Kenti: Bir Tasarım ve Mühendislik Rekabeti" (“The City of the Future: A Design an Engineering Challenge”) başlıklı yarışmanın amacı konuşmasından.