Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Sonuçları

Maltepe Üniversitesi ve IAPS-CSBE Çalışma Ağı işbirliği ile İKSV 2. Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı 2014 kapsamında düzenlenen “İstanbul’u Düşlemek” Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması sonuçlandı.

28 adet projenin katıldığı yarışmada ödül alan ekipler şöyle;

 

Eşdeğer Ödül (1 No’lu proje – 31226)

Egemen Nardereli – İTÜ Mimarlık Fakültesi

Sadık Mert Kocaman – İTÜ Mimarlık Fakültesi

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 
Projede İstanbul’un geçmişine ve bugününe referansla bir gelecek projeksiyonu geliştirilmesi, yarışmanın temel beklentisine cevap vermektedir. Kentsel alanın hızla yayılması üzerinden gerçekleştirilen eleştirel okuma ve uzaklık-yakınlık, merkez-çeper gibi kavramlara getirilen yeni yorumlar dolayısıyla projenin düşünsel alt yapısı kuvvetli bulunmuştur. Bu doğrultuda geliştirilen mekânsal çözümün kentin bütünüyle ilişkilendirilmesi ve mimari çözümün kapsamlı bir biçimde, detaylandırılarak ifade edilmiş olması olumlu bulunmuştur. Bu gerekçelerle, proje oy birliği ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eşdeğer Ödül (6 No’lu proje – 13790)

Emel Topuz – Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ayşe Karabulut – Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Hilal Amil – Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 
Projenin “kent-insan-doğa” üçgeni içinde geliştirdiği eleştirel okuma ile bugünün kentsel problemlerine dikkat çekme çabası değerli bulunmuştur. Yarışma ana çerçevesi içerisinde değerlendirildiğinde “Palimpsest bir kent olarak İstanbul”la ilişkisi zayıf bulunmakla birlikte metaforik bir dille anlatılmış olan gelecek projeksiyonu güçlü bulunmuştur. Temsil ve ifade tekniklerinde geleneksel kalıpların dışına çıkan özgün bir anlatım dilinin kullanılmış olması projenin güçlü bulunmasına neden olan en önemli kriterlerden biri olarak değerlendirilmiştir. Bu gerekçelerle, 4-1 oy ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eşdeğer Ödül (9 No’lu proje – 11493)

Ali Arslan – İTÜ Mimarlık Fakültesi

Neşet Özgür Öztürk – Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 
Kentsel mekânın oluşumu ve gelişimi sürecinden yola çıkarak yapılan geleceğin kenti projeksiyonu düşünsel açıdan oldukça kuvvetli bulunmuştur. Görsel sunum içerisinde ikinci plana atılsa da, ki jüri bu noktada salt analizlerin yerine spekülatif görsellerin daha büyük yer kaplamasını tavsiye etmektedir, ortaya çıkan imajların tartışma yaratan karakterleri yarışmanın hedefleri ve mimari tarih – teori geleneğindeki mimari temsilin bir tartışma nesnesi olabilme yetisini sürdürmesi bakımından önemli bulunmuştur. Tarihsel süreç ve güncel durum üzerinden gerçekleştirilen okuma sonucunda ortaya çıkarılan mekânsal ürünün yalın, net ve etkileyici bir anlatım diliyle aktarılmış olması dolayısıyla oy birliğiyle eşdeğer ödüle layık görülmüştür. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eşdeğer Ödül (17 No’lu proje – 75314)

Merve Koçak – İTÜ Mimarlık Fakültesi

Cansu Kaçar – İTÜ Mimarlık Fakültesi

Ayşe Merve Çilingir – İTÜ Mimarlık Fakültesi

Serdar Ayvaz – İTÜ Mimarlık Fakültesi

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 
Yarışma temasıyla kurduğu kuvvetli ilişki, palimpsest kavramına deprem metaforuyla yaklaşmış olması, katmanlaşmayı aktarma biçimi,  önerilen yeni kamusallık ilişkilerin ve yeni yaşam alternatiflerinin İstanbul’un gelecek haritası ve güçlü mimari çizimler aracılığıyla iyi temsil edilmiş olması olumlu bulunmuştur. Bunun yanı sıra deprem metaforundaki “yıkıcılığı” hem mekânsal hem de düşünsel düzeyde araçsallaştırması ve genişletmesi, düşünce – uygulama tutarlılığı ve de teorik yöntem/söylem geliştirme açısından önemli bulunmuştur. Bu gerekçelerle, oy birliğiyle eş değer ödüle layık görülmüştür. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eşdeğer Ödül (23 No’lu proje – 24675)

Cenk Güzeliş – Akademie Der Bildenden Künste Wien

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 
Mevcut durumdan yola çıkarak, kentteki ara mekânlara eklemlenen ve mekânlar arasında akışkan geçişler ve alternatif kamusal kullanımlar önerilmesi, bu kullanımların geçici strüktürlerin kente eklemlenerek gerçekleştirilmesi fikri olumlu bulunmuştur. Gerek düşünsel alt yapının zenginliği gerek mimari önerinin farklı ölçeklerde ele alınarak kapsamlı bir şekilde olgunlaştırılması dolayısıyla 4-1 oy ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teşvik Ödülü (22 No’lu proje – 15309)

Asya Ece Uzmay – İTÜ Mimarlık Fakültesi

Ece Yetim – İTÜ Mimarlık Fakültesi

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 
Yolda olma halinin yeni bir yaşayış formu / alternatif bir yaşam biçimi olarak yorumlanması, yolculuğun kentin mekânlarını dönüştüren bir gelecek öngörüsü ortaya konması yarışma ana temasına farklı yaklaşım getirmesi açısından değerli bulunmuştur. Mekânsal önerinin yeterince olgunlaşmamış olmasına rağmen düşünsel yaklaşım ve kullanılan özgün ifade teknikleri açısından dikkate değer bulunması dolayısıyla teşvik ödülüne oybirliğiyle layık görülmüştür. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teşvik Ödülü (26 No’lu proje – 18672)

Erkin Yaşar Çerik – İTÜ Mimarlık Fakültesi

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ 
Önerinin tekil bir proje alanı üzerinden geliştirilmiş olması olumsuz bulunsa da kentin Palimpsest olma halinin gerek mevcut durum değerlendirmesiyle gerek gelecek öngörüsü içinde ele alınması önerinin fikirsel altyapısının güçlü bulunmasına neden olmuştur. Mekânsal önerinin olgunluğu, geleceğe yapılan projeksiyonun bir süreç içerisinde ele alınması ve güçlü ifade dili olumlu bulunmuş ve oy birliği ile teşvik ödülüne değer bulunmuştur. 


Yarışmanın sergisi 10 Kasım-14 Aralık tarihlerinde Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde gezilebilir.